RS Register SPD-er

RS Register SPD-er reglement

 

Voorwaarden tot inschrijving zijn:

1. in het bezit zijn van het volledige SPD-diploma;

2. twee jaar relevante werkervaring;

3. het volgen van permanente educatie (20 PE-punten per jaar).

 

Open hier het reglement voor het SPD-register.

 

Permanente educatie

Gedurende uw inschrijving wordt verwacht dat u uw (administratieve) kennis op peil houdt door het volgen van permanente educatie (PE) gedurende minimaal 20 uur per kalenderjaar. Een uur staat gelijk aan het behalen van 1 PE-punt, zodat u op jaarbasis 20 PE-punten dient te behalen. Overtollige punten kunnen redelijkerwijs (max. 10 PE- punten) meegenomen worden van het ene naar het andere jaar.

Als u zich inschrijft in het register en u heeft in datzelfde jaar uw SPD-diploma behaald, dan geldt het volgende:

  • Bij inschrijving in de periode tussen 1 januari t/m 30 juni moeten in dat kalenderjaar 20 PE-punten behaald worden.

  • Bij inschrijving in de periode tussen 1 juli t/m 31 december is er een PE-verplichting van 20 punten die dient te zijn afgerond voor het einde van het direct daarop volgende kalenderjaar. Daarna is er een reguliere PE verplichting van 20 PE-punten per kalenderjaar. 

  • Gehaalde PE-punten kunnen worden meegenomen worden naar het eerstvolgende kalenderjaar tot maximaal 10 PE-punten.

Als u zich inschrijft in het register later dan het jaar waarin uw SPD-diploma is behaald, dan geldt het te behalen aantal PE-punten in het jaar van inschrijving naar rato van de nog resterende kalendermaanden in dat jaar.


Permanente educatie inhoud

De Belangenvereniging SPD heeft afspraken gemaakt met enkele opleiders inzake mogelijk te volgen PE-programma's. U kunt uw PE-programma zelf samenstellen en kunt daarbij ook kiezen voor opleidingen bij opleiders waarmee de Belangenvereniging geen afspraken heeft gemaakt.

Onder PE valt tevens het volgen van een vervolgopleiding die aansluit op het behaalde SPD-diploma (bijvoorbeeld: AA accountant, post HBO Controllersopleiding, doctoraal bedrijfseconomie).

Verder organiseert de Belangenvereniging regelmatig bijeenkomsten voor haar leden die ook in aanmerking komen als PE.

Het lezen van vakliteratuur valt niet onder de Permanente Educatie, dit valt onder de normaal behorende werkzaamheden binnen het vakgebied.

 
Lid van Belangenvereniging SPD

Als u bent ingeschreven in het register, bent u automatisch lid van de Belangenvereniging SPD tegen de daartoe geldende contributie voor registerleden

Bijhouden PE-gegevens

U dient zelf online via deze website uw ervarings- en (permanente) educatiegegevens bij te houden in onze database. U ontvangt daartoe, na inschrijving, uw persoonlijke toegangsgegevens. De opgenomen gegevens worden zonder uw toestemming nimmer aan derden verstrekt en dienen als controle op de voorwaarde van inschrijving. U kunt zelf aangeven of uw gegevens gepubliceerd mogen worden aan derden die onze website bezoeken.

 
Controle PE-gegevens

Het bestuur van de Belangenvereniging SPD behoudt zich het recht voor om de opgegeven PE-gegevens te controleren op juistheid. Onjuiste opgave kan leiden tot uitschrijving uit het register.


Kosten inschrijving SPD-register

De kosten van inschrijving in het register bedragen eenmalig een bijdrage aan administratiekosten, zoals het verlenen van uw toegangsgegevens tot onze database en bijwerken van onze ledenadministratie. Inschrijving is verder gebonden aan het lidmaatschap van onze vereniging (tegen de dan geldende tarieven). Op dit moment bedraagt de eenmalige bijdrage aan administratiekosten € 50,-


Uitschrijven

U kunt zich alleen uitschrijven uit het register per ultimo van het lopende of volgende kalenderjaar, waarbij een uitschrijving moet zijn gemeld voor 1 december van het lopende kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap van de Belangenvereniging heeft automatisch uitschrijving uit het register tot gevolg. Een opzegging van het lidmaatschap van de Belangenvereniging kan ook alleen plaatsvinden per ultimo van lopende of volgende kalenderjaar en moet eveneens zijn gemeld voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

Uitschrijving uit het register is geen automatische beëindiging van het lidmaatschap van de BSPD. Dit lidmaatschap moet u apart opzeggen.