BSPD Nieuwsbrief februari 2018

 

Nieuwsbrief februari 2018

 

 

Uitnodiging bijzondere ledenvergadering BSPD

woensdag 28 februari 2018, Hotel Van der Valk, Breukelen.

 

Op woensdag 28 februari 2018 is er om 19.30 uur een bijzondere ledenvergadering in het Van der Valk Hotel, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen.

 

Op deze ledenvergadering staat de weg naar de professionalisering van de BSPD centraal. Het bestuur legt uit welke stappen de afgelopen maanden zijn genomen en welk voorstel hieruit is gekomen. Verder zal het voorstel van het bestuur in een begroting, die op 22 februari 2018 beschikbaar is, zijn verwerkt.

 

Agenda:

1.Opening (19.30 uur) en vaststelling agenda.

2.Notulen ledenvergadering 15 november 2017.

3.Ingekomen stukken.

4.Uitleg bestuur over professionalisering.

5.Vragen naar aanleiding van deze uitleg.

6.Pauze (20.20 uur – 20.40 uur).

7.Bespreking begroting 2018 t.a.v. professionalisering.

8.Stemming over het voorstel.

9.Uitleg van het stappenplan tot deze professionalisering.

10.Aftreden bestuursleden, oproep voor nieuwe bestuursleden met de focus op beleid maken.

11.Rondvraag.

12.Sluiting (21.30 uur)

 

Oproep aan alle leden om mee te denken of zij geschikt zijn om in de toekomst richting aan de vereniging te willen geven. Aftredende bestuursleden Ake Sikkema (niet herkiesbaar), Henk Hofman en Willy Arends (door hun werkzaamheden niet meer te combineren). Eind 2017 is Jolanda Karstens al afgetreden. Ton Melis en Ferry Boot hebben aangegeven niet alleen samen door te gaan als bestuur. Er is dringend versterking nodig.

 

 

Tot 28 februari 2018 in Breukelen.